Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN SĄDU HONOROWEGO

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO 

W SOLCU KUJAWSKIM

 

 

Na podstawie § 28 Statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim stanowi się, co następuje:

 

§ 1

 

Stosownie do postanowień § 28 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim do zakresu działania Sądu Honorowego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Bractwa postanowień Statutu, regulaminów i uchwał.

 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Bractwa oraz członkami i władzami Bractwa.

 3. Rozpoznawanie spraw dotyczących postępowania członka Bractwa mogącego naruszyć dobre imię Bractwa.

 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

 5. Orzekanie w kwestiach zgodności przepisów wewnętrznych i decyzji władz Bractwa ze Statutem.

 

§ 2

 

  1. Na pierwszym swym posiedzeniu Sąd Honorowy wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego.

  2. Sędziowie jak i Bracia Kurkowi występujący przed Sądem Honorowym obowiązani są do noszenia mundurów. W sali obrad Sądu winien znajdować się sztandar Bractwa Kurkowego.

 

 

§ 3

 

Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Bractwa.

 

 

§ 4

 

 1. Sąd Honorowy obraduje i rozstrzyga tylko w pełnym składzie, większością głosów. W taki sam sposób Sąd Honorowy decyduje o jawności bądź tajności posiedzeń.

 2. Wyłącznie do decyzji Sądu należy ujawnianie okoliczności sprawy.

 

 

§ 5

 

 1. Postępowanie przed Sądem Honorowym toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa do złożenia odwołania do Walnego Zebrania – w przypadku niejednomyślnego werdyktu sądu.

 2. Interesy Bractwa w Sądzie Honorowym reprezentuje Prezes Bractwa lub delegowany przez niego członek Zarządu, przedstawiający pisemne upoważnienie do działania.

 3. Do reprezentowania interesów Bractwa w Sądzie Honorowym nie może być upoważniony aktualny Król Kurkowy.

 

 

§ 6

 

 1. Sąd Honorowy przyjmuje do rozpoznania sprawę z wniosku członka Bractwa przekazaną za pośrednictwem Zarządu. W przypadkach sporu między członkiem Bractwa a Zarządem wniosek członka Bractwa przekazywany jest Sądowi bezpośrednio w formie pisemnej.

 2. Zarząd może kierować do Sądu Honorowego sprawy wniesione przez osoby nie będące członkami Bractwa. Jeżeli sprawa dotyczy członka Zarządu wniosek o rozpoznanie wnosi się bezpośrednio do Sądu.

 

 

§ 7

 

 1. Sąd Honorowy rozpoznaje sprawy na rozprawie lub poza rozprawą. Sąd może wezwać każdego członka Bractwa do uczestnictwa w postępowaniu przed Sądem.

 2. W przypadku wyznaczenia rozprawy, Sąd Honorowy wzywa na rozprawę wnioskodawcę, obwinionego, świadków i w razie potrzeby rzeczoznawców (biegłych). Wezwanie na rozprawę, ze wskazaniem terminu i miejsca, wysyła się stronom i innym uczestnikom postępowania listownie, za potwierdzeniem odbioru lub doręcza na piśmie z poświadczeniem odebrania przez adresata.

 3. Zasadą jest osobiste stawiennictwo pozwanego przed Sądem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zwolnić z tego obowiązku i dopuścić zastępstwo.

 4. W razie nie stawienia się pozwanego lub jego zastępcy na rozprawie bez usprawiedliwienia Sąd może wydać orzeczenie zaoczne.

 

 

§ 8

 

Sąd Honorowy może nałożyć koszty postępowania na zasądzonego. Kwoty stąd płynące za wyjątkiem ewentualnych gratyfikacji dla rzeczoznawców (biegłych) wpłacane są do kasy Bractwa.

 

 

§ 9

 

Sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięć przez Sąd Honorowy muszą być szczegółowo opisane. Zwłaszcza winny być dokładnie opisane przewinienia i dowody zgłaszane w sprawie.

 

 

§ 10

 

 1. Wszelkie orzeczenia Sądu Honorowego wydawane są na piśmie i podpisywane przez wszystkich sędziów. Członkowi Sądu Honorowego przysługuje votum separatum (zdanie odrębne), które winien uzasadnić na piśmie.

 2. Sąd Honorowy wszelkie swoje orzeczenia przekazuje Zarządowi oraz obwinionemu.

 3. Sprawozdania z działalności Sądu Honorowego składa Walnemu Zebraniu Przewodniczący Sądu.

 

 

§ 11

 

 1. Kary orzeczone przez Sąd Honorowy stają się prawomocne po upływie14 dni od dostarczenia ukaranemu pisemnej decyzji Sądu, z zastrzeżeniem ust. 2

 2. Ukarany członek Bractwa może w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji Sądu o ukaraniu wnieść pisemne odwołanie do Walnego Zebrania. Wówczas uprawomocnienie się kary zostaje zawieszone do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie. O wniesieniu odwołania ukarany winien powiadomić Sąd Honorowy oraz Zarząd.

 3. Kary orzeczone przez Sąd Honorowy i nie podważone przez Walne Zebranie stają się prawomocne z dniem podjęcia decyzji przez Walne Zebranie i nie podlegają dalszemu zaskarżaniu.

 

 

§ 12

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim.

 

Dn.15 marca 2015 r. w Ośrodku Rekreacji i Sportu odbyły się zawody strzeleckie o puchar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim organizowane dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU ZAWODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

Klasyfikacja indywidualna:

1.Poliński Łukasz - 36 pkt.(10,10,7,5,4)
2.Korecki Filip - 36 pkt.(9,7,7,7,6)
3.Czerwińska Paulina - 34 pkt.(9,9,6,5,5)
4.Król Wojciech - 33 pkt.(8,8,7,5,5)
5.Wiśniewski Szymon - 32 pkt.(8,8,8,6,2)
6.Falkowski Patryk - 26 pkt.(9,6,4,4,3)
7.Bobanz Justyna - 24 pkt.(10,7,4,3,0)
8.Podgórski Kamil - 13 pkt.(9,2,1,1,0)


Klasyfikacja drużynowa:


1.Drużyna D - 72 pkt. ( Poliński-Korecki)
2.Drużyna A - 65 pkt. ( Wiśniewski-Król)
3.Drużyna C - 58 pkt. ( Czerwińska-Bobanz)
4.Drużyna B - 39 pkt. ( Falkowski-Podgórski)

 

 

Solec Kujawski 15.03.2015 r.

 

Następny etap odbędzie się 11.04.2015 r. godz. 10.00 w tym samym miejscu.

Gratulujemy wyników I etapu i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych etapach.

Zarząd KBS Solec Kujawski.

 

 

Dn.11 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Rekreacji i Sportu odbył się II  etap zawodów strzeleckich o puchar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim organizowanych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU ZAWODÓW O PUCHAR 
KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ORGANIZOWANYM
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM.


Klasyfikacja indywidualna:


1.Dybikowski Tomasz - 33 (10,7,6,6,4)
2.Wosik Gabriela - 32 (10,9,7,4,2)
3.Falkowski Patryk - 30 (9,7,7,4,3 )
4.Korecki Filip - 29 (8,8,7,4,2 )
5.Podgórski Kamil - 27 (9,8,6,,3,1)
6.Czerwińska Paulina- 27 (9,7,6,3,2)
7.Bobanz Justyna - 25 (8,8,6,2,1)


Klasyfikacja drużynowa:

1.Drużyna E-65 pkt.(Wosik-Dybikowski)
2.Drużyna B-57 pkt.(Falkowski-Podgórski)
3.Drużyna C-52 pkt.(Czerwińska-Bobanz)
4.Drużyna D-29 pkt.(Poliński-Korecki)


Klasyfikacja łączna po drugim etapie indywidualnie:


1.Korecki Filip - 65 pkt.
2.Czerwińska Paulina - 61 pkt.
3.Falkowski Patryk - 56 pkt.
4.Bobanz Justyna - 49 pkt.
5.Podgórski Kamil - 40 pkt.
6.Poliński Lukasz - 36 pkt.
7.Dybikowski Tomasz - 33 pkt.
8.Król Wojciech - 33 pkt.
9.Wosik Gabriela - 32 pkt.
10.Wisniewski Szymon - 32 pkt.


Klasyfikacja łączna po drugim etapie drużynowo :

1.Drużyna C-110 pkt. (Czerwińska-Bobanz)
2.Drużyna D-101 pkt. (Poliński-Korecki)
3.Drużyna B- 96 pkt. (Falkowski-Podgórski)
4.Drużyna E- 65 pkt. (Wosik-Dybikowski)
5.Drużyna A- 65 pkt. (Wisniewski-Król) 

Solec Kujawski 11.04.2015 r.

 

Następny i zarazem ostatni etap odbędzie się w dn. 09.05.2015 r. o godz. 10.00 w tym samym miejscu.


Gratulujemy dotychczas osiągniętych wyników i zapraszamy do 
dalszej walki.Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Solcu Kujawskim

 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO

W SOLCU KUJAWSKIM

 

 

Na podstawie Statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim stanowi się, co następuje:

 

 

§ 1

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim.

 

 

§ 2

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Bractwa.

 

 

§ 3

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Bractwa, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003).

 

 

§ 4

W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.

 

 

§ 5

Najbliższe Walne Zebranie – regulaminowe lub zwołane w tym celu walne nadzwyczajne zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany.

 

 

§ 6

Członkowie komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania w przypadku, gdy:

 • nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i Komisji,

 • działają na szkodę Stowarzyszenia.

 

 

§ 7

Podstawowe kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej:

 • kontrolowanie zgodności działań zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz Regulaminem prac Zarządu,

 • przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności zarządu - co najmniej raz w roku,

 • przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium,

 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania sprawozdawczego, w przypadku gdy Zarząd nie zwołuje takiego zebrania.

 

 

§ 8

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

§ 9

Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji. O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni być powiadomieni przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

 

 

§ 10

W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.

 

 

§ 11

Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja może powołać, za zgodą Zarządu, rzeczoznawców lub specjalistów.

 

 

§ 12

W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja ma prawo żądać od zarządu i innych członków wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku Bractwa.

 

 

§ 13

Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:

 • datę i przedmiot kontroli,

 • nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,

 • wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,

 • podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.

 

 

§ 14

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidację szkód.

 

 

§ 15

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

§ 16

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania są tajne.

§ 17

Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie obrad Zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.

 

 

§ 18

Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.

 

 

§ 19

Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie.

 

 

§ 20

Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zebranie członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim.

Joomla templates by a4joomla