Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN ZARZĄDU

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO 

w SOLCU KUJAWSKIM

 

Stosownie do postanowień Statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim stanowi się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd składa się z 6 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

 

 

§ 2

 

 1. W skład Zarządu wchodzą:

  1. Prezes Bractwa – jako Przewodniczący Zarządu

  2. Wiceprezes Bractwa – jako Zastępca Przewodniczącego Zarządu

  3. Sekretarz Bractwa

  4. Skarbnik Bractwa

  5. Marszałek (Komendant) Bractwa

  6. Strzelmistrz Bractwa.

 

 1. Żadnej funkcji w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i w Sądzie Honorowym.

 

§ 3

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale, a przewodniczy im Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes Bractwa.

 

 

§ 4

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Bractwa, ustalając termin, miejsce i porządek obrad.

 2. Prezes zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Zarządu Bractwa.

 3. Prezes Bractwa, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, może zapraszać na posiedzenia Zarządu innych członków Bractwa.

 4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby spoza Bractwa, dla referowania konkretnych spraw lub wyrażania opinii.

 

 

§ 5

 

Każdorazowo aktualny Król Kurkowy oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 6

 

Spośród członków Bractwa Zarząd wybiera trzyosobową Kapitułę Odznaczeń, która działa w oparciu o regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie. Kapituła Odznaczeń powoływana jest na czas nieokreślony, zaś wszelkie zmiany w jej składzie dokonywane są przez Zarząd i zatwierdzane przez Walne Zebranie.

 

 

§ 7

 

 1. Zarząd realizuje cele i zadania w zakresie określonym przez Statut Bractwa.  W szczególności: urządza strzelania i obchody uroczystości brackich, utrzymuje porządek, zawiaduje majątkiem Bractwa, prowadzi dokumentację i archiwum oraz zdaje sprawozdanie ze swoich czynności podczas Walnego Zebrania.

 2. Podział zadań i obowiązków między Prezesa i Wiceprezesa określa stosowna uchwała Zarządu.

 3. Do obsługi Zarządu i innych organów Bractwa może być powołane Biuro Bractwa (Kancelaria Bractwa).

 

§ 8

 

Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeżeli jest obecnych co najmniej czterech członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności, głos Wiceprezesa.

 

 

§ 9

 

Z każdego posiedzenia Zarządu Sekretarz Bractwa, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, sporządza protokół, który podpisuje Prezes (Wiceprezes) i Sekretarz Bractwa. Protokół wraz z podjętymi uchwałami przechowywany jest w dokumentacji Bractwa, prowadzonej przez Sekretarza Bractwa.

 

§ 10

 

Korespondencję zawierającą zobowiązania Bractwa podpisuje w imieniu Bractwa Prezes (Wiceprezes) i Sekretarz Bractwa.

 

§ 11

 

Do zadań Sekretarza Bractwa, prócz prowadzenia protokołu z posiedzeń Zarządu, należy czuwanie nad korespondencją Bractwa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biura Bractwa, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 12

 

 1. Skarbnik Bractwa prowadzi księgę kasową i kasę bracką. W szczególności zbiera składki i rozlicza dochody Bractwa.  Wszelką gotówkę powyżej 1.000 zł składa do banku na konto Bractwa.

 2. W zakresie swojego działania Skarbnik  współdziała z osobą prowadzącą księgowość Bractwa, z którą przedkłada corocznie Prezesowi (Wiceprezesowi) bilans (wykaz majątkowy z dowodami) najpóźniej do 10-ego stycznia każdego roku. Do bilansu dołącza wykaz Braci zalegających ze składkami.

 

§ 13

 

 1. Sekretarz i Skarbnik podlegają bezpośrednio Wiceprezesowi w zakresie obowiązków wynikających z ich urzędów. Pozostają z nim w stałej łączności, dbając o odpowiednie przygotowania posiedzeń Zarządu.

 2. Na każdym posiedzeniu Zarządu Sekretarz i Skarbnik Bractwa przekazują informacje co do sytuacji korespondencji i finansów prowadzonych w imieniu Bractwa.

 

 

§ 14

 

Marszałek Bractwa komenderuje Braćmi Kurkowymi w trakcie strzelań i uroczystości brackich. Dba o porządek podczas pochodu oraz wystąpień publicznych Bractwa. W wyżej wymienionych sytuacjach członkowie Bractwa winni podporządkowywać się jego komendom. Nazwiska członków uchybiających temu obowiązkowi Komendant zgłasza Zarządowi.

 

 

§ 15

 

Strzelmistrz Bractwa sprawuje nadzór nad strzelaniami organizowanymi przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim.  Przestrzega sprawności i rzetelności przebiegu strzelań na strzelnicy oraz
przy tarczach, prowadzi wykaz strzelania, ustala i ogłasza wyniki strzelań. Ma pieczę nad utrzymaniem strzelnicy w dobrym stanie. Do pomocy w przeprowadzeniu tych czynności może włączyć innych członków Bractwa.

 

 

§ 16

 

Obowiązki poszczególnych członków Zarządu dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

§ 17

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim.

 

I. Obowiązki Prezesa Bractwa.

1. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie prac Bractwa.

2. Występowanie w imieniu Bractwa do władz administracyjnych, organów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich sprawach dotyczących Bractwa zleconych przez Walne Zebranie lub określonych przez Zarząd.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu i regulaminów przez wszystkich członków Bractwa.

4. Wyznaczanie członków czynnych lub honorowych względnie zaproszonych gości do oddania strzałów honorowych do tarcz brackich w czasie strzelań  tradycyjnych.

5. Wyznaczanie w porozumieniu  z  Marszałkiem  i  Strzelmistrzem członków  Bractwa  do nadzoru nad  prawidłowym  i  bezpiecznym przebiegiem  strzelań.                                                  

6. Wyznaczanie  członków Straży Honorowej Bractwa wystawionej podczas uroczystości i pogrzebów członków Bractwa oraz podczas innych uroczystości lokalnych.

7.Wnioskowanie do Zarządu o udzielenie wyróżnień lub kar członkom Bractwa, zgodnie z postanowieniami  Statutu  Bractwa.

II. Obowiązki Wiceprezesa Bractwa.

1. Ścisła współpraca z prezesem Bractwa w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania prac Zarządu.

2. Prowadzenie wszelkich spraw osobowych Bractwa w tym również przyjmowanie wniosków kandydatów na członków, ich wstępna weryfikacja pod względem formalnym i opiniowanie kandydatur przed Zarządem na podstawie otrzymanych dokumentów.

3. Składanie wniosków do Zarządu o wystąpienie o odznaczenia przyznawane przez Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej dla członków  Bractwa.

4. Kontrola i nadzór nad właściwym zabezpieczeniem majątku Bractwa.

5. Zastępowanie prezesa we wszystkich czynnościach dotyczących Bractwa w przypadku jego nieobecności.

III. Obowiązki Marszałka Bractwa.

1.Opracowanie i wniesienie na obrady  Zarządu wszelkich regulaminów i zmian do nich,  jeśli uważa je za konieczne, dotyczących ceremoniału Bractwa, wystąpień Bractwa w szyku zwartym, wystąpień ze sztandarem, wystawiania Straży Honorowej, obowiązków i powinności oficerów Bractwa - w  tym Chorążego oraz umundurowania Bractwa.

2.Komenderowanie Bractwem występującym w zwartym szyku.

3.Ścisła współpraca ze Strzelmistrzem w zakresie zabezpieczenia i nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem strzelań brackich.

4.Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sztandaru Bractwa.

5.Składanie wniosków do Zarządu o mianowanie i odwoływanie oficerów Bractwa, w tym Chorążego.

IV. Obowiązki Sekretarza Bractwa.

1. Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych wewnątrz Bractwa.

2. Sporządzanie protokołów zebrań organizacyjnych Bractwa, Zarządu oraz Walnego Zebrania.

3. Przygotowywanie i przedstawianie do podpisu osobom upoważnionym oraz wysyłanie korespondencji Bractwa.

4. Dbanie o kompletność, zabezpieczenie i archiwizację dokumentów Bractwa.

5. Zbieranie i opracowywanie wniosków członków Bractwa złożonych w terminie przewidzianym  odrębnymi  przepisami.

6. Przygotowywanie  od strony formalnej  Walnego Zebrania.

V. Obowiązki Skarbnika Bractwa.

1.Prawidłowe prowadzenie ksiąg kasowych, dokumentacji finansowej i rozliczeniowej Bractwa, w pełnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych zakresie.

2.Czuwanie nad terminowym i prawidłowym poborem składek członkowskich oraz innych wpłat stanowiących przychody Bractwa.

3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od członków Bractwa i wystawianie właściwych dokumentów przychodu (pokwitowania).

4. Realizowanie przelewów, wypłat gotówkowych w banku prowadzącym konto Bractwa, za asygnatą co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

5. Przygotowywanie co najmniej raz na kwartał na posiedzenie Zarządu informacji o stanie budżetu Bractwa.

6. Przygotowywanie na Walne Zebranie sprawozdań rachunkowych i majątkowych wraz z projektem budżetu na rok następny.

VI. Obowiązki Strzelmistrza Bractwa.

1. Opiekowanie się  strzelnicą bracką oraz jej inwentarzem.

2. Przygotowywanie strzelań tradycyjnych i imprez strzeleckich urządzanych przez Bractwo.

3. Nadzorowanie organów służbowych na strzelnicy i personelu pomocniczego w czasie przygotowywania, prowadzenia i po zakończeniu strzelań.

4. Opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu  planu strzelań i imprez strzeleckich na rok następny.

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla